BIPDzieciństwo bez procentów 2020 - konkurs plastyczny

 


Uwaga !!!

W związku z trwającym stanem epidemiologicznym realizacja zadań związana z kampanią „Dzieciństwo bez %” tj. KONKURS „RZETELNY SPRZEDAWCA ALKOHOLU- NIE SPRZEDAJĘ DZIECIOM I MŁODZIEŻY” oraz KONKURS NA SCENARIUSZ MAŁEJ FORMY SCENICZNEJ „DZIECIŃSTWO BEZ %” zostają zawieszone.

Po zakończeniu stanu epidemiologicznego zostaną podjęte dalsze decyzje.

 

Za powyższe przepraszamy.

 


REGULAMIN KONKURSU

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTWOWEJ NA WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ O TEMATYCE ANTYALKOHOLOWEJ

„RZETELNY SPRZEDAWCA ALKOHOLU- NIE SPRZEDAJĘ DZIECIOM I MŁODZIEŻY”

 

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.

§ 2

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny czerwonej i zielonej kartki, które będą wręczane sprzedawcom alkoholu w czasie społecznej akcji promującej zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim.

§ 3

TERMINY

1.Ogłoszenie Konkursu następuje z dniem 24.02.2020r.

2.Termin dostarczenia prac konkursowych mija 30.04.2020r. do godz.15.00.

§ 4

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych, związanych z profilaktyką uzależnienia alkoholowego.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Do projektu konkursowego należy dołączyć pisemną zgodę prawnego opiekuna dziecka.

2.Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna (praca indywidualna) lub klasa (praca zespołowa).

3.Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolną techniką jednej pracy o tematyce profilaktyki antyalkoholowej, promującej rzetelnych sprzedawców alkoholu, którzy nie sprzedają alkoholu nieletnim.

4.Praca powinna zawierać przyklejoną na odwrocie metryczkę/ oświadczenie rodzica– zał. nr 1.

5. Do projektu należy dołączyć podpisaną przez dyrektora placówki kartę zgłoszeniową, która stanowi zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Pracę konkursową należy dostarczyć do Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przy ul. Bernarda Śliwińskiego12 w Bydgoszczy do dnia 30.04.2020r. do godz.15.00. O ważności oferty decyduje data wpływu.

7. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

8. Pracę należy wykonać:

a) dowolną techniką,

b) w formacie A 4 – A1.

9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.

§ 5

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Komisja konkursowa oceniać będzie prace w kategoriach. Nagrodzone zostaną

I, II, III MIEJSCA w każdej grupie:

dzieci w klasach 1-3 Szkół Podstawowych,

dzieci w klasach 4-6 Szkół Podstawowych,

młodzież w klasach 7-8 Szkół Podstawowych.

2. Nagroda zawsze przyznana będzie dla klasy, zarówno w przypadku kiedy zwycięzcą jest cała klasa czy też reprezentant indywidualny klasy.

3. Nagrodami będą:

· I miejsce – nagroda rzeczowa – wyjście całej klasy do Parku Trampolin,

· II miejsce – nagroda rzeczowa - wyjście całej klasy do Centrum Wspinaczkowego,

· III miejsce – nagroda rzeczowa - wyjście całej klasy do kina,

· Najbardziej aktywna szkoła (największa ilość klas biorących udział w konkursie) - nagroda zestaw nagłośnieniowy do szkoły.

4. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa,
w skład której wchodzą: plastyk, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiciel BORP-y.

5. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonych prac nie później niż do 13.05.2020r. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia wyników Konkursu oraz zamieszczenia ich w Internecie.

6. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową:

a) zgodność z regułami Konkursu określonymi w Regulaminie,

b) czytelność przekazu,

c) zawartość merytoryczna,

d) estetyka,

e) oryginalność;

7. Nagrody zostaną wręczone podczas Festiwalu Małych Form Scenicznych „Dzieciństwo bez %” (o terminie uczestnicy zostaną poinformowani).

8. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników Konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzona praca narusza warunki niniejszego Regulaminu.

§ 6

PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA PRACY PLASTYCZNEJ

1. Praca musi być autorska i oryginalna, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie czy też powielanie innych prac, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraża zgody na korzystanie z własnych prac.

2. Prace naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz publikację nadesłanej w Konkursie pracy, w przypadku ewentualnie zorganizowanej wystawy pokonkursowej, w publikacjach, prezentacjach Organizatora oraz w mediach.

4.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora, z dniem wyłonienia go jako zwycięzcy Konkursu, autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy oraz do jej egzemplarza złożonego w ramach konkursu na wszelkich polach eksploatacji.

§ 7

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „RODO”, organizator konkursu informuje :

1) Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” Bydgoszcz ul. Bernarda Śliwińskiego 12;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

a) korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz;

b) e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji i realizacji konkursu, zgodnie z regulaminem;

4) podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w konkursie;

5) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania konkursu;

7) osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8) osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

9) osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli ich zdaniem, przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.


 

KONKURS PLASTYCZNY - ZAŁĄCZNIKI